اکسسوری دستگاه تقطیر

 PAMv2 تقطیر اتوماتیک
 


 PAMv2 تقطیر اتوماتیک
 

 
 

 
 
SN فلاسک 125 میلی لیتری 
 

Ground joint فلاسک 125 میلی لیتری 

فلاسک 200 میلی لیتری 

سیلندر 100 میلی لیتری 

صفحه نگه دارنده 25 میلی متری 
 


صفحه نگه دارنده 32 میلی متری صفحه نگه دارنده 38 میلی متری صفحه نگه دارنده 50 میلی متری  
 

Pt-100 سنسور 
 

centering device هدایت گر بازیافتی سیلندر