محصولات

Automatic Distillation

تقطیر اتمسفر اتوماتیک

Manual Distillation

تقطیر اتمسفر دستی

Automatic CFPP

نقطه اتصال فیلتر سرد

Automatic Pour/Cloud Point

دستگاه تست نقطه ریزش / ابری شدن

Cleveland Flash point

فلش پوینت کاپ باز (اتوماتیک)

Pensky-Martens Flash Point

فلش پوینت با کاپ بسته (اتوماتیک)

Pensky Martens flash point

فلش پوینت با کاپ بسته (دستی)

Pensky Martens Flash Point

فلش پوینت با کاپ باز(دستی)

Kinematic Viscosity

ویسکوزیته

Kinematic Viscosity

ویسکوزیته

Kinematic Viscosity

ویسکوزیته

Kinematic Viscosity

ویسکوزیته

Vapor Pressure (Reid)

Reid فشار بخار

Micro Carbon Residue

کربن باقیمانده

PP/CP Bath

حمام پورپوینت

Oxidation Stability

پایداری اکسیداسیون